1.- INTRODUCCIÓ

En INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ (en endavant INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ o l’Empresa) estem compromesos a assegurar que informació personal dels usuaris que accedeixin a la web oficial com a la resta d’accessos a xarxes socials i internet (d’ara endavant, ¨Lloc Web¨) es trobin protegits i no s’utilitzi de manera indeguda.

Per aquest motiu, l’objecte d’aquesta Política de Privadesa és explicar qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recollim, per a què la recollim, com la fem servir i els drets que us assisteixen.

Per tant, en utilitzar el lloc web i facilitar-nos les vostres dades personals de forma voluntària, entenem que ha llegit i comprès els termes de la Política de Privadesa en relació a les seves dades personals.

En aquest sentit, INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ assumeixen la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea vigent a cada moment i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

La present Política de Privadesa Web podrà ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, en qualsevol cas, el tractament de dades personals de l’usuari serà regulat per la Política de Protecció de dades que estigués vigent a el moment de la navegació, per la qual cosa es recomana que sempre que es connecti al lloc web escaigui llegir la present, així com el seu avís legal.

2.- RESPONSABLE DEL TRATCAMENT

Qui gestiona les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que es recullin directament de l’usuari quan es connecti al lloc web, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades al corresponent Registre d’Activitats del Tractament de:

Responsable del tractament: INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ

NIF: F10818466

Domicili Social: C/ Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 667760677

Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: info@institutecoedicio.cat

 

3.- FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la finalitat amb què tractem les vostres dades Personals? i Per què estem legitimats a tractar les vostres dades personals?

Les úniques dades personals a què INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ tindrà accés seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit, cal que l’Usuari conegui que per accedir als serveis oferts a través del Web se sol·licitaran dades de caràcter personal i de vegades l’emplenament de formularis on s’assenyalen les dades o camps obligatoris.

Si vostè no emplena les dades obligatòries, no podrà:

 • Accedir a la totalitat oa una part dels serveis del lloc web.Recibir los productos o servicios que ofrecemos.
 • Atendre a les seves sol·licituds.

D’altra banda, si inicia sessió a través de xarxes socials ens autoritza a recopilar i tractar les dades que ha autoritzat que es comparteixin públicament mitjançant la configuració d’aquesta solució d’un tercer. Per tant, podrem fer servir aquestes Dades per completar la informació obtinguda directament de vostè.

Vostè pot fer servir el Lloc / l’Aplicació sense identificar-se o sense enviar-nos cap Dada. No obstant això, només els usuaris que tenen un compte poden accedir a alguns serveis o funcions. A més, algunes d’aquestes dades són obligatòries per complir determinats requisits legals o contractuals. Ens comprometem a tractar les seves dades sempre de conformitat amb la normativa vigent.

Podrem tractar les seves dades personals amb les finalitats que indiquem, de conformitat amb la base de legitimació següents:

 • Contracte: Perquè necessitem tractar les seves dades personals per complir les obligacions contractuals subscrites amb vostè.
 • Exigència legal: Perquè existeix una llei i ens exigeix recopilar i tractar les seves dades personals.
 • Interès legítim: Perquè tenim un interès legítim per garantir la millora contínua dels nostres serveis.
 • Consentiment: Perquè vostè ens ha manifestat de manera expressa i voluntària el seu consentiment.

Usos amb finalidad contractual

Trataremos sus datos personales con finalidad contractual, es decir, para cumplir nuestros compromisos contractuales en base a la relación con Usted, para:

Tractarem les seves dades personals amb finalitat contractual, és a dir, per complir els nostres compromisos contractuals en base a la relació amb vostè, per:

 • Crear el seu compte d’usuari i permetre-li iniciar sessió.
 • Gestionar totes les comandes realitzades a través del lloc web i realizar el seguiment de la comanda.
 • Gestionar les seves dades amb la finalitat de poder emetre la factura.
 • Gestionar la garantia, reclamacions i devolucions.
 • Emetre la factura.

Ús amb finalitat de complir una obligació legal

Estem legitimats per tractar les vostres dades quan exerceixi un dels Drets que l’emparen en matèria de Protecció de Dades, en ser necessari per al compliment d’obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l’àmbit de l’atenció dels drets dels interessats , d’acord amb el previst als articles 12 a 22 de l’esmentat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Usos amb finalitat d’interès legítim

Si ja és client i ha rebut actualitzacions i informació sobre productes i serveis similars als que ja hagués adquirit amb INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ, llevat que ens hagi dit, o ens digui el contrari, seguirem remetent informació sobre la base de l’interès legítim d’INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ, basat en mantenir-lo informat i actualitzat sobre productes o serveis que puguin ser d’interès.

Usos basats en el seu consentiment

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en aquest apartat s’entendrà prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en els formularis web manifestant el seu consentiment, o altres manifestacions o conductes que indiquin de manera inequívoca que vostè accepta el tractament, i això depenent del producte, el lloc web, el servei o l’aplicació que vostè estigui utilitzant.

En concret, precisarem el seu consentiment en els tractaments següents:

 • Per a enviar-li informació i ofertes personalitzades que respectin les seves eleccions al respecte atenent als seus hàbits, costums i conducta.
 • Per a donar-li informació o prestar-li un servei d’acord amb la seva ubicació.
 • Per a oferir-li informació de continguts i ofertes personalitzades al lloc web que puguin ser del seu interès, atenent les Cookies instal·lades. Per poder gestionar les cookies haurà d’adreçar-se a la política de cookies del lloc web.
 • Per a gestionar les seves dades personals per a què participi en enquestes o tests relatius als nostres productes i serveis.
 • Per a gestionar les seves dades per la newsletters.
 • Per a permetre-li compartir informació des del nostre lloc web per correu electrònic o a través de les xarxes sociales.

4.- TIPUS DE DADES

Quin tipus de dades personals tractem de vostè?

Les dades personals que podran ser tractades seran les mínimes i necessàries per a les finalitats anteriorment indicades i a aquest efecte les indicades a continuació:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, document nacional didentitat o número didentitat destranger i imatge.
 • Dades de contacte: domicili, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades bancàries: número de compte, titular, mandat SEPA.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en els camps oberts dels formularis disposats al Lloc Web.
 • Dades de navegació.
 • Data de creació del compte la vostra última visita, així com la vostra adreça d’IP i els horaris d’accés.
 • Nom d’usuari, contrasenyes i altres credencials d’aquest tipus que s’utilitzen per autenticar usuaris i per validar les accions.
 • Cookies: A través de la seva navegació, poden instal·lar-se al dispositiu diferents cookies de conformitat amb el que estableix la nostra Política de Cookies.

5.- XARXES SOCIALS

Hi ha accessos a Xarxes Socials com s’ha indicat anteriorment, per tal d’informar sobre l’empresa, les novetats del sector, de la newsletter, accés a l’àrea del client i control i seguiment del servei, és a dir, tot allò relacionat amb els productes i serveis contractats i que ofereix INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ.

Respecte a les xarxes socials, l’usuari podrà accedir directament oa través de l’enllaç o hiperenllaç de la web però que en qualsevol cas és probable que aquestes xarxes socials tinguin les seves pròpies polítiques de privadesa, mitjançant les quals us explicaran com utilitzen i comparteixen la vostra informació personal . Us recomanem revisar detingudament les polítiques de privadesa abans d’utilitzar aquestes xarxes socials per estar segur que està conforme amb la forma en què la vostra informació personal es recopila i comparteix.

6.- COMUNICACIÓ DE LES DADES I TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

A qui comuniquem o cedim les vostres dades personals?

L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que fos necessari per als següents supòsits.

Comunicació de les dades per una obligació legal

Quan ho autoritzi una norma i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

Comunicació de les dades per complir una obligació contractual

Per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb vostè respecte del servei contractat amb INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ.

Transferència Internacional de Dades

INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ no realitzarà cap transferència internacional de dades però en cas que alguns dels proveïdors d’INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ necessaris per al compliment, control i gestió de la relació existent amb vostè respecte del servei o producte adquirit, estiguin ubicats en territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (els països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega), INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ adoptarà les garanties adequades i sempre guardant la integritat i confidencialitat de les seves dades.

 

7.- QUALITAT DE LES DADES

La veracitat de les seves dades és important i han d’estar actualitzades.

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ de bona fe com a mer prestador del servei. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-se INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ el dret d’excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-vos a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, a fi que INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ tingui actualitzats en tot moment les mateixes.

En aquest sentit, els nostres productes, serveis i campanyes promocionals estan concebuts i dirigits per a majord d’edat. Només recollirem i tractarem les vostres dades personals si té almenys 18 anys, per la qual cosa costè serà el responsable de les informacions falses o inexactes al respecte.

8.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps podem conservar les vostres dades personals?

INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ conservarà les seves Dades mentre duri la relació comercial i fins que sigui necessari per dur a terme les finalitats recollides a la present Política de Privadesa, així com en els termes i condicions i compromisos de garantia. Un cop transcorregut aquest temps, només mantindrem les dades personals per al compliment de les nostres obligacions legals derivades de la relació existent amb vostè.

 

9.- ÚS DE COOKIES

La navegació pel Lloc Web, les xarxes socials suposaran que tractem les vostres dades personals per personalitzar la vostra experiència i recordar-vos els nostres productes, serveis i esdeveniments relacionats amb INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ.

Per aquest motiu s’utilitzen les cookies que per a més informació podreu adreçar-vos a la Política de Cookies.

 

10.- RESPONSABILITAT PROACTIVA

Pel que fa la seguretat i la protecció, l’informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i el deure de secret.

En relació amb les seves dades bancàries o informació sobre les seves targetes de crèdit, informar-vos que no tindrem cap registre a la nostra base de dades atès que el nostre proveïdor de serveis financers extern, serà qui processi tota la informació dels mateixos així com les transmissions o transferències d’aquestes dades, amb la protecció SSL.

 

11.- EXERCICI DE DRETS I CONSULTES

Quins són els seus Drets?

 

Els Drets que Vostè pot exercir en relació amb les seves dades personals són:

 

Dret d’accés

 

Dret a conèixer quines dades seves estem tractant

 

Dret de revocació del consentiment

 

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les teves dades

 

Dret
de rectificación

 

Dret que rectifiquem o completem les seves dades si aquestes són inexactes

 

Dret
d’oposició

 

Dret a oposar-se a aquells tractaments basats en interès legítim

 

Dret
de supressió

 

Dret a que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides

 

Dret
de limitació

 

Dret a que limitem el tractament de les seves dades (en
determinats supòsits, expressament previstos a la normativa)

Dret de
portabilitat
Dret que li lliurem les seves dades (dades tractades per a l’execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el seu consentiment) perquè puguistransmetre’ls a un altre responsable

 

Referits drets podrà exercitar-los dirigint-se per escrit a:

 

 • La Entitat: INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ
 • Domicili: C/ Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès
 • : 667760677
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD): info@institutecoedicio.cat

Especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, vostè té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat nacional de control. A aquests efectes, s’ha d’adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

 

12.- VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent a cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia empresarial de l’Empresa. Quan aquests canvis siguin significatius seran posats en coneixement del